Журнал «Экономика промышленности»

№3-4(59-60) 2012 годПрямі іноземні інвестиції: світові тенденції та структурний розподіл в економіці України
Автор:Ромусiк Я.В.
Файл:
Оцінювання структурних змін у промисловості України
Автор:Черненко О.Л.
Файл:
Стратегічні напрями розвитку електроенергетики України
Автор:Ущаповський К.В.
Файл:
Стан розвитку підприємств переробної галузі в регіональному аспекті: дослідження Київського регіону
Автор:Даніалі П.
Файл:
Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України
Автор:Даніалі Ф.
Файл:
Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості Чернівецької області в контексті ефективного планування грошових потоків
Автор:Федишин М.П.
Файл:
Industrial city development under the influence of local taxation
Автор:Petrenko Y.О.
Файл:
Совершенствование налогообложения прибыли предприятий в украине на основе оптимизации регулирующих бухгалтерско-налоговых разниц
Автор:Виецкая О.В., Мазур Ю.О., Кошик Ю.В.
Файл:
Удосконалення процесу управління фінансово стійким розвитком промислового підприємства
Автор:Єлецьких С.Я.
Файл:
Дисконтирование денежных потоков коммерческого банка
Автор:Проказа Т.В.
Файл:
Информационное обеспечение оперативного налогового планирования на предприятиях
Автор:Прокопенко Р.В., Дзюба Б.П.
Файл:
Концепция сценарного финансового планирования и прогнозирования на железнодорожном транспорте
Aвтор:Кравченко О.А.
Файл:
Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку
Автор:Болотських Т.В.
Файл:
Розвиток страхового ринку та методів аналізу показників страхової статистики
Автор:Кравченко В.О.
Файл:
Обґрунтування напрямів дослідження ризиків по етапах реалізації інноваційного проекту
Автор:Пономаренко П.І., Хавер В.М.
Файл:
Аналіз ризиків кредитування галузей як інструмент антикризових заходів
Автор:Любіч О.О., Домрачев В.М.
Файл:
Завдання і джерела контролю бух¬галтерського обліку на підприємстві
Автор:Яровий К.О.
Файл:
Информационное моделирование системы поддержки принятия решений в управлении развитием ресурсного потенциала предприятия
Автор:Берсуцький А.Я.
Файл:
. Формування додаткових переваг функціонування та розвитку малих підприємств
Автор:Квілінський О.С.
Файл:
Характеристика сучасного стану міжгалузевих відносин в агропромисловому комплексі
Автор:Томілін О.О.
Файл:
Исследование спроса на рынке сельскохозяйственной техники украины
Автор:Мустафаєва С.Р.
Файл:
Позиціонування вугільної галузі у зовнішньому енергетичному балансі України
Автор:Гришко І.Л.
Файл:
Повышение эффективности управления операционно-ориентированным распределением ресурсов железорудного сырья горнорудного предприятия
Автор:Афанасьев И.Е.
Файл:
Використання лізингу – перспективний шлях розвитку вугледобувної промисловості
Автор:Мєшкова В.С.
Файл:
Розробка концепції інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів
Автор:Новикова М.В.
Файл:
Оптимизация управления производственными процессами хозяйствующих субъектов на основе парадигмы функционально-стоимостного анализа и функционально-стоимостного управления
Автор:Ходарєва О.А.
Файл:
Організаційні засади створення інформаційної підсистеми стратегічного управління в умовах гірничо-збагачувальних підприємств України
Автор:Нусінов В.Я., Варава А.А.
Файл:
Механізм управління концентрацією та укрупненням капіталу як складова системи управління конкурентоспроможністю великих промислових підприємств
Автор:Верескун М.В.
Файл:
Економіко-математичне моделювання впливу інвестиційного податкового кредиту на інвестиційну діяльність суб’єктів економічних відносин
Автор:Рекова Н.Ю., Стичінська О.О.
Файл:
Аутсорсинг как инструмент формирования и укрепления конкурентных преимуществ предприятия
Автор:Каганова C.Д.
Файл:
Особенности разработки информационной системы для адаптивного планирования производства на промышленных предприятиях
Автор:Виноградова О.Р.
Файл:
Проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості
Автор:Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В.
Файл:
Особливості державно-приватного партнерства для галузі ЖКГ
Автор:Сухіна О.О.
Файл:
Роль логістичної системи фармацевтичного підприємства у процесах його адаптації до роботи у глобальному середовищі
Автор:Клунко Н.С.
Файл:
Функции и модели управления современным портом
Автор:Демьянченко А.Г.
Файл:
Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств
Автор:Дубєй Ю.В.
Файл:
Рослинні залишки – перспективна сировина для виробництва біопалива на світовому ринку альтернативних джерел енергії
Автор:Шишкіна І.О.
Файл:
Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств
Автор:Руденко Ю.В.
Файл:
Методичний підхід до оцінки комунікаційної системи підприємств машинобудування Донецької області
Автор:Дрокіна Н.І.
Файл:
Модель формування соціально орієнтованого ринкового господарства в Україні та напрями її реалізації
Автор:Ситнік І.В., Гончаренко Т.В.
Файл:
Принятие решений в системе управления человеческим капиталом промышленных предприятий в кризисных условиях
Автор:Лепа Р.Н., Ляшок Н.Ю.
Файл:
Реализация принципов экологической политики в украине: реалии и перспективы
Автор:Гаркушенко О.Н.
Файл:
Концептуальная модель регламентной поддержки развития интеллектуального потенциала персонала предприятия
Автор:Шаталова Т.С.
Файл:
Методологічні аспекти оцінки вартості інтелектуального капіталу
Автор:Євсєєв А.Д.
Файл:
Особенности организационного поведения персонала промышленных предприятий и основные направления его регулирования
Автор:Дорофєєва Г.О.
Файл: Використання категорій «потенціал», «капітал» і «ресурс» у соціально-економічних дослідженнях
Автор:Тютюнник Н.С., Ігнатова О.А.
Файл:
Формування соціальних витрат підприємств у процесі реалізації соціального захисту працівників
Автор:Фоменко Г.Г.
Файл:
Система видів суспільної ефективності: критерії ефективності електроенергетики України
Автор:Кадермєєва Д.С.
Файл:
Інвестиційні аспекти нормативно-правового забезпечення виробничо-комерційної діяльності продовольчих корпорацій
Автор:Чеботарьов Є.В.
Файл:
Митний режим ввезення для переробки: алгоритм реалізації та напрями вдосконалення
Автор:Ляшенко В.І., Осадча Н.В.
Файл:Промышленная политика для угольной промышленности