Журнал «Экономика промышленности»

№1-2(57-58) 2012 год


Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины
Автор:Амоша А.И., Вишневский В.П., Збаразская Л.А.
Файл:
Щодо актуальних питань державної політики стосовно вугільної промисловості
Автор:Стариченко Л.Л.
Файл:
Промышленная политика для угольной промышленности
Автор:Череватский Д.Ю.
Файл: Модернізація промисловості як передумова перспективного розвитку внутрішнього ринку України
Автор:Попадинець Н.М.
Файл:
Інвестиційне забезпечення збалансованості структурних пропорцій економіки України
Автор:Ромусік Я.В.
Файл: Тектология государственно-частного партнерства сквозь призму зарубежного опыта
Автор:Котов Е.В.
Файл:
Економічна сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності
Автор:Яременко О.В.
Файл:
Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфелю у зоні його ефективності
Автор:Васильцова С.А.
Файл: Маркетинг и логистика на рынке сельхозтехники
Автор:Федотов А.В.,Романенко В.А.
Файл: Енергозбереження на вугледобувних підприємствах шляхом зниження операційних витрат
Автор:Пономарьов С.В.
Файл:
Альтернативні джерела енергії світового ринку: сучасний стан та перспективи
Aвтор:Шишкіна І.О.
Файл: Методологические основы стратегического управления инвестиционной привлекательностью региона
Автор:Костенок И.В., Хоменко Я.В.
Файл:
Сценарне прогнозування розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста
Автор:Гуляк Р.Е.
Файл: Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в
посткризисный период

Автор:Никифорова В.А.
Файл: Конкурентні позиції експортно-орієнтовних секторів економіки України
Автор:Горянська Т.В.
Файл:
Взаємозв’язок функції управління капіталом з підсистемами фінансового менеджменту підприємства
Автор:Тельнова Г.В.
Файл:
Регулирование банковской системы в регионе: эволюционный подход
Автор:Чотий Н.Д.
Файл:
Економіко-математичне обґрунтування потреб вітчизняних підприємств в державній підтримці
Автор:Федосєєнко І.Г.
Файл:
Задачі моделювання цінового механізму в житлово-комунальному господарстві
Автор:Петрушевський Ю.Л.
Файл: Деякі аспекти стратегічного планування розвитку житлово-комунального господарства
Автор:Попадюк О.І.
Файл:
Графоаналитический подход к построению механизма формирования солидарной системы
управления жилищно-коммунальным хозяйством

Автор:Доноха А.М.
Файл:
Перспективы развития электронной промышленности в Украине
Автор:Передерий С.Л.
Файл: Особливості логістичного підходу до оптимізації діяльності фармацевтичних підприємств на світовому ринку
Автор:Клунко Н.С.
Файл:
Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами
Автор:Шевцова Г.З.
Файл: Рентабельность угольной продукции: условия формирования и инновационный потенциал
Автор:Майдуков Г.Л., Болбат В.Н., Григорюк М.Е., Майдукова С.С., Пономаренко С.В.
Файл:
Необхідність обґрунтування удосконалення структури КП «Південукргеологія»
Автор:Пономаренко П.І., Тарасенко В.А.
Файл:
Показник оцінки організаційно-технічного рівня забезпечення виробничої потужності видобувного
підприємства та методика його застосування

Автор:Оболонська І.В.
Файл:
Теоретические основы стратегического планирования на предприятии
Автор:Коробко А.В.
Файл:
Аналіз світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств
Автор: Віноградова О.Р.
Файл:
Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої
програми машинобудівного підприємства

Автор:Орлов О.О., Рясних Є.Г., Гордєєва Т.А.
Файл:
Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств на ринку залізничного рухомого складу
Автор:Дубєй Є.В.
Файл:
Методичні підходи до оцінки економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислового підприємства
Автор:Передерєєва О.С.
Файл:
До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства
Автор:Кітченко О.М.
Файл:
Ко-эволюционный механизм сбалансированного развития экономических и экологических систем
Автор:Половян А.В.
Файл:
Эко-ориентированные индикаторы эффективности правления водными ресурсами
Автор:Тарасова М.Ю.
Файл:
Стратегія розвитку системи соціального захисту населен в Україні
Автор:Балтачеєва Н.А.
Файл:
Інституціональна основа розвитку соціально-трудового потенціалу регіону
Автор:Пасєка С.Р.
Файл:
Правове забезпечення формування та реалізації соціальної орієнтації економіки регіонів
Автор:Вишневський О.С.
Файл:
Розвиток регіональних ринків праці
Автор:Михальченко Г.Г.
Файл:
Оценка человеческого капитала промышленного предприятия в условиях экономических кризисов
Автор:Руссиян Е.А., Ляшок Н.Ю.
Файл:
Особенности оценки человеческого капитала в зависимости от выбранного вида инновации
Автор:Омельченко С.Н.
Файл: Концептуальные основы стратегического управления устойчивым развитием металлургического предприятия
Автор:Сталинская Е.В., Охтень А.А.
Файл:
Соціальні стандарти як інструмент вирішення протиріч між соціальною і економічною ефективністю
Автор:Бєлєнцова Ю.В.
Файл: Методичні підходи до формування кадрової політики експортноорієнтованих підприємств
Автор:Кузнєцова Т.В.
Файл: Галузеві особливості договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах
Автор:Олійник О.О.
Файл: Роль руководителя в системе менеджмента качества
Автор:Миньковская М.В., Радионова А.С.
Файл: Стан та структура підготовки наукових кадрів в Україні: аналіз та динаміка
Автор:Жекунова Н.О.
Файл:Промышленная политика для угольной промышленности